یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان


 

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 95
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 95

  

دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات اصفهان

 

مقدم شما را در دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات اصفهان گرامی می داریم.

5 لغایت 8 آبان ماه 94
ساعت بازدید: 15 الی 21
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان، سالن شیخ بهایی، درب ورودی، سمت چپ، شماره ی A15

 

مایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات اصفهان  

 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

 

شرکت ماشین افزار صنعت تبریز مقدم شما را در پانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران گرامی می دارد.

 

13 ام تا 16 ام مهر 1394

 

محل دائمی نمایشگاه های تهران